Ogólne warunki użytkowania

 1. Zakres

  1. Przy każdej wizycie na stronie www.agile1.pl („Strona”), użytkownik („Państwo” lub „Użytkownik”) zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania w wersji obowiązującej podczas wizyty na stronie, w odniesieniu do Grupy ACT 1-Agile 1 Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 18, 30-150 w Krakowie, w Polsce (“AGILE 1”).
  2. Polityka Ochrony Danych opracowana przez AGILE1 stanowi integralną część niniejszych warunków użytkowania.
  3. Jeżeli w dowolnym czasie jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków stanie się częściowo lub całkowicie nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to, ani nie ograniczy w żaden sposób pozostałych postanowień lub część takiego postanowienia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione przez właściwe przepisy ustawowe.
  4. W razie jakichkolwiek konfliktów lub rozbieżności pomiędzy oryginalną wersją angielską niniejszych warunków użytkowania oraz ich tłumaczeniem, wersja angielska będzie uważana za nadrzędną.

   

 2. Własność intelektualna

  1. Wszystkie prawa własności intelektualnej, włączając prawo autorskie w stosunku do treści niniejszej Strony, należą do AGILE1 lub odpowiednich właścicieli takich praw.
  2. Treści Strony mogą być drukowane lub w inny sposób kopiowane wyłącznie do własnego użytku osobistego. Zabrania się kopiowania, używania automatycznych systemów lub oprogramowania do pobrania danych ze Strony (zrzuty ekranu), przesyłania, transmitowania, wyświetlania, prezentowania, publikowania, licencjonowania, używania jako szablon na innych stronach internetowych, przenoszenia, modyfikowania lub tworzenia pochodnych produktów na podstawie treści niniejszej Strony oraz używania takich treści w jakikolwiek inny sposób w celach komercyjnych lub publicznych, chyba że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
  3. AGILE1 i ACT1 stanowią zarejestrowane nazwy i znaki handlowe. AGILE1 zastrzega sobie wszystkie przysługujące prawa.

   

 3. Funkcje interaktywne


  1. W ramach wyznaczonego zakresu użytkowania Strony, AGILE1 może umieszczać funkcje interaktywne na Stronie (np. funkcje oceny i komentarzy) do użytku użytkowników.
  2. Mogą Państwo korzystać z takich interaktywnych platform pod warunkiem, że przesyłane treści nie są nielegalne, obsceniczne, oszczercze, o charakterze grożącym, pomawiającym, wywołującym szkody osobowe, naruszającym zasady uczciwej konkurencji, ani nie naruszają praw osób trzecich. AGILE1 ma prawo, ale nie obowiązek, do usuwania lub przetwarzania nielegalnych treści.
  3. Przesyłając treści na interaktywne platformy, niniejszym przyznają Państwo AGILE1 nieodwołalne, niewyłączne, bezterminowe, przekazywalne prawo, wolne od tantiem i podlegające licencjonowaniu, do zapisywania, przetwarzania, tłumaczenia oraz usuwania takich treści, a także do ich reprodukowania na Stronie, w granicach funkcji przeznaczonych do użytku na właściwych, interaktywnych platformach.
  4. Potwierdzają Państwo i rozumieją, że treści przesyłane na niektóre platformy interaktywne mogą nie być dalej dostępne w przypadku opuszczenia Strony lub w przypadku zaprzestania korzystania z danej funkcji na jakiś okres czasu.

   

 4. Odpowiedzialność AGILE1

  1. AGILE1 stara się upewnić, że wszystkie treści udostępniane na Stronie są aktualne i poprawne, ale zrzeka się jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych deklaracji lub gwarancji odnośnie aktualności, poprawności i kompletności treści.
  2. AGILE1 zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z dostępem do Strony lub korzystaniem z jej treści. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wywołanych przez celowe uchybienia lub rażące zaniedbania, szkody osobiste lub w przypadkach, gdy obowiązujące przepisy ustawowe nakazują inaczej.
  3. Na Stronie znajdują się linki do innych stron w Internecie. Informacje udostępniane na takich stronach znajdują się poza kontrolą AGILE1 i nie są weryfikowane, ani monitorowane przez AGILE1. AGILE1 zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za takie treści publikowane na stronach osób trzecich.
  4. AGILE1 nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wywołane w związku z poniższymi problemam:
   1. nieprawidłowe działanie Internetu lub funkcji komunikacyjnych,
   2. zakłócenia wywołane niedostępnością Strony naprawami, aktualizacjami, czynnościami konserwacyjnymi lub z innych powodów,
   3. błędy w transmisji danych poza kontrolą AGILE1, lub
   4. nieuprawniony dostęp osób trzecich do danych użytkownika lub wirusy i inne złośliwe kody przesyłane lub rozprowadzane przez Stronę, pod warunkiem i w zakresie, w jakim zabezpieczenia wprowadzone przez AGILE1 są stosowne do okoliczności.
 1.  

 2. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

  1. Niniejsze warunki użytkowania podlegają materialnemu prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikające lub powstałe w związku z niniejszymi warunkami będą podlegały rozstrzygnięciu w ramach wyłącznej jurysdykcji sądów w Warszawie, w Polsce. AGILE1 zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania przeciw Państwu w Państwa miejscu stałego pobytu lub głównym miejscu zamieszkania.
  2. Wyżej wspomniany wybór prawa i jurysdykcji nie ma zastosowania jeśli i w zakresie, w jakim zgodnie ze stosownym prawem (i) są Państwo konsumentem w definicji prawa polskiego lub innego ustawodawstwa i (ii) mają Państwo prawo powołać się na inne prawo i/lub jurysdykcję innego sądu.

   

 

Wersja: 07/2016